Obchodní podmínky 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ KURZŮ

společnosti PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o. se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800, identifikační číslo: 25099418, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49579.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o. se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800, identifikační číslo: 25099418, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49579 (dále jen „poskytovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí kurzu (dále jen „ smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou podnikající fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetové platformy poskytovatele. Internetová platforma je poskytovatelem provozována na internetové adrese https://primavera.naucmese.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese https://primavera.naucmese.cz/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.  Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.  Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel provádět objednávání kurzů (dále jen „uživatelský účet“). Podmínkou registrace je působení objednatele v oboru (předmětu podnikání) kosmetické služby, holičství, kadeřnictví nebo oborech souvisejících; v případě nesplnění této podmínky je poskytovatel oprávněn registraci objednatele odmítnout nebo již provedenou registraci zrušit.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání kurzů je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje včetně svého identifikačního čísla přiděleného živnostenským úřadem. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání kurzů jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

2.4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

2.6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obsahuje seznam kurzů nabízených poskytovatelem k účasti, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného kurzů. Ceny nabízených kurzů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka kurzů a ceny těchto kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky kurzů umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto kurzů, zejména v případě jeho aktuální nedostupnosti.

3.2. Webové rozhraní obsahuje také informace o tom, v jaké formě bude každý z kurzů realizován (za osobní účasti objednatele, on-line prostřednictvím vzdáleného připojení, poskytnutí záznamu).

3.3. Pro objednání kurzů vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

3.3.1. o objednávaném kurzu (objednávaný kurz „vloží“ objednatel do elektronického košíku webového rozhraní) včetně jeho termínu, formy účasti a případně místa konání (jedná-li se o kurz formou osobní účasti),

3.3.2. o způsobu úhrady ceny kurzu,

3.3.3. jméno, příjmení a kontaktní údaje osoby, která se za objednatele kurzu zúčastní; tyto údaje objednatel poskytuje za účelem usnadnění komunikace zejména v případech specifikovaných v čl. 5 níže.

(dále jen „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednatel je povinen zkontrolovat správnost údajů vložených do objednávky před jejím potvrzením. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“, čímž objednatel potvrzuje, že vstupní údaje vložené objednatelem do objednávky jsou správné a pro objednatele závazné, a čímž zároveň potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

3.5. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství kurzů, výše ceny) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.  V případě zjevné chyby v ceně kurzů, pokud nebude u daného kurzů jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu", vyhrazuje si poskytovatel odstoupit od smlouvy.

3.7. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči poskytovateli.

3.8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání a realizaci smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a realizací smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

3.9. Objednávky jsou závazné, přičemž objednávku konkrétního kurzu lze objednatelem zrušit (z objednaného kurzu se odhlásit) za následujících podmínek:

3.9.1. Pokud se objednatel z účasti na kurzu odhlásí nejpozději 7 dní přede dnem termínu konání kurzu, bude mu dle jeho výběru buď celá uhrazená cena kurzu vrácena, nebo může být uhrazená částka použita na úhradu jiného objednatelem zvoleného kurzu z aktuální nabídky poskytovatele.

3.9.2. Pokud se objednatel z účasti na kurzu odhlásí v době kratší než 7 dní přede dnem termínu konání kurzu, ale více než 24 hodin před termínem konání kurzu, může být uhrazená částka použita na úhradu jiného objednatelem zvoleného kurzu z aktuální nabídky poskytovatele.

3.9.3. Pokud se objednatel z účasti na kurzu odhlásí v době kratší než 24 hodin před termínem konání kurzu, nemá nárok na vrácení jakékoli již uhrazené ceny kurzu a již zaplacenou částku poskytovatel účtuje jako storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu; to platí rovněž pro situace, kdy se účastník z jakéhokoli důvodu kurzu nezúčastní.

 

4. CENA KURZŮ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu kurzu může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 82006309/0800, vedený u společnosti Česká Spořitelna, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“); cena kurzu je splatná do 14 dnů od objednání kurzu.


4.2. Objednatel je povinen uhrazovat cenu kurzu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele pod uvedeným variabilním symbolem. Objednatel odpovídá poskytovateli za škodu vzniklou v důsledku nesprávné identifikace platby a kurz může být poskytovatelem v případě nesprávné identifikace platby považován za neuhrazený.

4.3. Bez ohledu na výše uvedené je poskytovatel vždy oprávněn požadovat uhrazení celé ceny před termínem konání kurzu. Není-li cena kurzu uhrazena před termínem jeho konání, je poskytovatel oprávněn neumožnit objednateli účast na kurzu. Dojde-li k uhrazení ceny kurzu až po termínu konání kurzu a objednateli z tohoto důvodu neumožněno zúčastnit se objednaného kurzu, může být uhrazená částka použita na úhradu jiného objednatelem zvoleného kurzu z aktuální nabídky poskytovatele.

4.4. Případné slevy z ceny kurzu poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny kurzu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

4.6.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má poskytovatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

5. ZRUŠENÍ KURZU

5.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit kurz:

5.1.1. nejpozději 7 dní před konáním kurzu není-li kurz naplněn potřebným množstvím účastníků,

5.1.2. z důvodu indispozice lektora či jiných překážek znemožňujících lektorovi školit,

5.1.3. z jiných technických či provozních důvodů na straně poskytovatele či z důvodu vyšší moci.

5.2. O zrušení kurzu informuje poskytovatel objednatele bez zbytečného odkladu a nabídne objednateli účast na kurzu v náhradním termínu. Pokud objednatel účast na kurzu v náhradním termínu neodmítne do 3 pracovních dnů od doručení nabídky poskytovatele, má se za to, že účast na náhradním termínu objednatel přijímá.

5.3. V případě, že objednatel účast na dalším kurzu odmítne, anebo realizace kurzu v náhradním termínu není možná, zavazuje se poskytovatel vrátit objednateli zpět uhrazenou cenu kurzu, případně může být uhrazená částka použita na úhradu jiného objednatelem zvoleného kurzu z aktuální nabídky poskytovatele.

 

6. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

6.1. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní (včetně fotografií či ukázek nabízeného kurzů) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.

6.2. Objednatel je oprávněn využívat kurzy, jakékoli informace v nich obsažené a materiály jakkoli poskytovatelem objednateli poskytnuté v souvislosti s kurzem pro svoji vnitřní provozní činnost. Objednatel získává nevýhradní a nepřenosné právo užívat informace a materiály obsažené v kurzech nebo poskytnuté v souvislosti s nimi pouze za výše uvedeným účelem. Je-li účast na kurzu realizována prostřednictvím vzdáleného připojení objednatele, není objednatel bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele oprávněn k jeho dalšímu rozmnožování, rozšiřování, prodeji, bezúplatnému převodu na jakoukoli třetí stranu, postoupení k užívání nebo bezúplatnému, resp. úplatnému užívání ve prospěch jakékoli třetí strany či jinému užití, včetně v rámci své skupiny, a to ani jakékoli jeho části.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1. Pokud poskytovatel utrpí jakoukoli škodu v důsledku zneužití poskytovaných služeb ze strany objednatele, má vůči objednateli nárok na náhradu těchto škod.

7.2. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením, ani za škodu způsobenou přímým či nepřímým využíváním služeb (kurzů) poskytnutých na základě smlouvy.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Objednatel je oprávněn kurzy realizovat prostřednictvím externích lektorů.

8.2. Objednatel není oprávněn při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

8.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo průběžně měnit a upravovat obsah kurzů, jakož i cenu nabízených kurzů.

8.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo k přesunům v termínech v kalendáři kurzů. Tato změna však bude vždy projednána s již registrovanými účastníky.

8.6. Je-li účastníkem kurzu osoba odlišná od objednatele, je objednatel povinen prokazatelně ji seznámit s těmito obchodními podmínkami a účastník kurzu je povinen povinnosti obsažené v obchodních podmínkách dodržovat. Porušení povinnosti ze strany účastníka kurzu je považováno za porušení povinnosti objednatele.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli.

9.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob lektorujících kurz nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s kurzy, zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele a propojených osob na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele.

10.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednání na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Poskytovatel je oprávněn k prodeji kurzů na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.  Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o., Jinonická 80, Praha 5, 158 00, adresa elektronické pošty objednavky@primavera-and.cz.