Podmínky užívání

Používáním www.primavera.naucmese.cz souhlasíte s těmito podmínkami. V tomto šedém bloku u jednotlivých částí najdete vždy polopatě vysvětlenou verzi.

Podmínky užívání existují, aby zaručily spokojenost na straně lektorů, účastníků i provozovatele.

 1. Za lektora je považován každý uživatel, kterému byl zprovozněn účet pro lektora, i pokud nevytvoří vlastní akci, kterou nabízí účastníkům k absolvování. V sekci lektorů mohou být zastoupeny i organizace a firmy, které s konkrétními lektory spolupracují.
 2. Účastníkem je každý uživatel, který se na akci přihlásí a uhradí cenu akce.
 3. Provozovatelem je:
  Primavera Andorrana s.r.o.
  IČO: 25099418
  DIČ: CZ25099418
  se sídlem Jinonická 804/80, Praha 5, Košíře
  PSČ 158 00
 4. Uživatel, tedy osoba, která je návštěvníkem, uživatelem či objednatelem služby prostřednictvím webové stránky: www.primavera.naucmese.cz (dále jen Web). Vstupem na Web nebo jakýmkoliv jiným užitím Webu se stáváte Uživatelem. (Poskytovatel a Uživatel též jako Strany).

Vytvořením akce nebo přihlášením na ni vyjadřuje lektor, organizace nebo firma i účastník svůj souhlas s těmito podmínkami.

Obecné podmínky užívání

Poskytovatel provozuje Web, jehož prostřednictvím (i) umožňuje Lektorům založit si na Webu svůj profil a nabízet tak své služby; (ii) zprostředkovává Návštěvníkům profily jednotlivých Lektorů a jednotlivé služby Lektory či třetími osobami (iii) směruje Uživatele na weby třetích subjektů, přičemž za zboží a služby nabízené na těchto webech nenese žádnou odpovědnost a (iv) poskytuje další související služby Uživatelům dle aktuální nabídky služeb Poskytovatele na Webu (dále jen Služba).

Tyto Podmínky určují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele.

Nedílnou součástí těchto Podmínek tvoří Zásady ochrany soukromí.

Další definice

Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

„Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;

„Návštěvník” má význam uvedený v těchto Podmínkách;

„Lektor” má význam uvedený v těchto Podmínkách;

„Autor textů” má význam uvedený v těchto Podmínkách;

„E-shop“ má význam uvedený v těchto Podmínkách;

„Oznámení” má význam uvedený v těchto Podmínkách;

„Smlouva o poskytování služeb” znamená smluvní vztah založený okamžikem provedení registrace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jehož obsahem je využívání Služeb;

„Uživatelský obsah” znamená obsah poskytovaný na Web Uživateli a dostupný prostřednictvím Webu. Uživatelský obsah netvoří osobní údaje;

„Zákon o některých službách informační společnosti” znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v účinném znění.

Platby za kurz, kredity

Vrácení peněz za kurz se řídí storno podmínkami, ale vždy záleží na domluvě s lektorem. Lektoři mohou peníze za kurzy používat jako kredity a účastnit se jiných kurzů.
Svou účast potvrzuje účastník zaplacením kurzu. Cenu kurzu účastník uhradí na účet na základě faktury vystavené provozovatelem. Podmínky pro jednotlivé typy spolupráce s lektory jsou podrobně popsány i s příklady na stránce Způsoby spolupráce. Platbu provozovatel uhradí lektorovi do 14 dnů od konání kurzu na vyžádání lektora. Primavera Andorrana s.r.o. vystavuje potvrzení o zdanitelných přijmech na vyžádání.

Jestliže nedojde k uskutečnění kurzu, mohou účastníci požádat o navrácení finančních prostředků nebo se mohou zúčastnit lektorova budoucího kurzu anebo se s ním domluvit na jiném řešení.

Jestliže účastník zaplatí za kurz, ale nezúčastní se ho, není lektor povinen cenu kurzu vracet. Jestliže se na navrácení peněz lektor a účastník domluví, je to možné. Pokud k této domluvě dojde ještě ve chvíli, kdy provozovatel lektorovi platbu za kurz neuhradil, navrátí odpovídající částku účastníkovi přímo provozovatel.

Lektor si může vybrat, zda si částku, která mu za uskutečněný kurz náleží, nechá vyplatit na bankovní účet anebo si v systému ponechá kredity v hodnotě odpovídající celkové ceně kurzu (1 Kč = 1 kredit). Tyto kredity pak může použít pro uhrazení jakéhokoli jiného kurzu anebo si je může nechat vyplatit na bankovní účet.

Storno podmínky 

Pokud se přihlásíte na kurz a z jakýchkoli důvodů se nebudete moci zúčastnit, dejte nám i lektorovi prosím vědět alespoň 5 dní před kurzem. Jen tak vám budeme moci vrátit plnou cenu kurzu. Pokud svou účast účastník zruší 3 – 4 dny před kurzem, budeme moci vrátit jen 50 % a pokud se účastník odhlásí později, tedy dva dny před kurzem, jeden den před kurzem anebo přímo v den kurzu, peníze již náleží lektorovi a cena kurzu vám tedy nebude vrácena.

Lhůta pro stornování přihlášky se počítá od chvíle, kdy nám od účastníka dorazila zpráva o zrušení účasti, do začátku kurzu. Pět a více dní před kurzem je tedy alespoň 120 hodin do začátku kurzu. Pro příklad: když se kurz bude konat v úterý v 18:00, potřebujeme od účastníka vědět, že nedorazí, nejpozději ve čtvrtek v 18:00.

V případě nenaplnění minimální kapacity má účastník možnost se odhlásit a dostat kurzovné zpět i když už by měly platit storno podmínky, tj. méně než 5 dní do kurzu.

Odpovídající částku vám v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění kurzu vrátíme na účet na požádání do 14 dnů. 

Při vrácení částky za přihlášku na zahraniční účet jdou veškeré poplatky s tím spojené směrem k účastníkovi. 

---

Storno podmínky pro video kurzy

Pokud účastník zjístí, že mu zakoupený video kurz nesedl. Můžete jej, do 36 hodin od zakoupení, vrátit. Stačí nám včas napsat na objednavky@primavera-and.cz.

---

Dárkové poukazy: platnost a využití

Otevřené dárkové poukazy na konkrétní kurz bez daného termínu (tzn. termín si vybírá obdarovaný sám) i dárkové poukazy na peněžní hodnotu mají platnost 1 rok od zakoupení poukazu. Tyto dárkové poukazy jsou přenosné – nejsou vázané na konkrétní obdarovanou osobu a není tak možné za ně žádat vrácení peněz na bankovní účet.

Otevřené dárkové poukazy na konkrétní kurz bez daného termínu se chovají jako poukazy na peněžní hodnotu – lze je tedy využít (ve výši jejich hodnoty) na jakýkoliv jiný kurz z nabídky. V případě vyšší ceny jiného kurzu bude potřeba uhradit rozdíl v ceně. V případě nižší ceny jiného kurzu bude vygenerován nový poukaz na zbylou hodnotu.

Dárkové poukazy na kurz s daným termínem fungují stejně jako běžná přihláška ke kurzu a vztahují se na ně stejné storno podmínky, viz bod výše. 

Reklamační řád

V případě reklamací se prosím obraťte na e-mail objednavky@primavera-and.cz nebo zavolejte na tel. číslo +420 277 012 080.

Pořádání kurzů

Provozovatel neručí za průběh kurzu. Odpovědnost nese lektor. Cílem provozovatele však je umožnit komunikaci mezi lektorem a účastníkem. Snahou provozovatele je pochopitelně spokojenost na obou stranách.

Za průběh kurzu tedy odpovídá lektor. Případné problémy se ale nebojíme řešit.

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů upravují naše Pravidla ochrany osobních údajů.
Osobním údajem je jakákoli informace, na základě které je možné identifikovat lektora nebo účastníka. www.primavera.naucmese.cz  funguje v souladu s požadavky právního řádu České republiky. Účelem zpracování osobních údajů je provozování www.primavera.naucmese.cz  – vytváření kurzů z pohledu lektora a účast na kurzech z pohledu účastníka.

Osobními údaji jsou jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo a profilová fotografie.

Zpracovat osobní údaje účastníka a lektora může provozovatel jen se souhlasem. Ten je udělován automaticky při vytvoření kurzu nebo přihlášení na něj.

Pokud si účastník nebo lektor nepřejí, aby jejich údaje byly nadále uchovávány, stačí, když napíší na objednavky@primavera-and.cz požadavek.

Lektor i účastník mohou své osobní údaje kdykoli upravit. Mají právo požadovat od provozovatele vysvětlení, domnívají-li se, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem.

Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetí osobě. Výjimkou jsou případy, kdy je předá lektorovi pořádajícímu kurz.

Pokud lektor či účastník sdělí provozovateli e-mail, souhlasí tím se zasíláním zpráv, ve kterých budou informování o novinkách na www.primavera.naucmese.cz a partnerech.


Změna podmínek

Pokud se tyto podmínky výrazně změní, dáme vědět e-mailem.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek užívání. O zásadních změnách bude provozovatel informovat s předstihem na kontaktní e-mail.

Pokud lektor nebo účastník nebudou chtít vzhledem ke změněným podmínkám používání pokračovat v používání www.primavera.naucmese.cz, nechť napíšou na objednavky@primavera-and.cz: jejich účet bude zrušen.

Změna podmínek používání nabývá platnosti okamžikem jejího zveřejnění na www.primavera.naucmese.cz.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. 02. 2024.